Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

Mô hình ứng dụng

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG          

Mô hình máy tính thông thường: mỗi người dùng phải trang bị 1 PC riêng

 

Mô hình MTA:  1 máy tính cho nhiều người cùng sử dụng với cấu hình độc lập

 

Sơ đồ thiết kế 3 MTA host PC dùng cho 30 máy tính  MTA